thông báo tuyển dụng

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2019
Ngày đăng 06/08/2019 | 15:53

Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội thông báo kết quả chấm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo số 1790/TB-HĐTT ngày 05/8/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2019

(Xem chi tiết tại đây)