ủy ban mttq quận

Giới thiệu chung về Ủy ban mặt trận tổ quốc Quận
Ngày đăng 28/11/2014 | 00:00  | View count: 3686

I. Chức năng :

Mặt trận Tổ quốc Việt Namlà một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nướcCộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

II. Nhiệm vụ:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

III. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

Tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Namquận Hai Bà Trưng được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

Khi phối hợp và thống nhất hành động, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng tuân theoĐiều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.

IV. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng:

Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận thời gian tới;

Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu Quận theo hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trực tiếp;

Góp ý kiến, kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền Quận và Thành phố về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước;

Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Uỷ viênThường trực, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận;

Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận;

Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết.

V. Cơ cấu tổ chức:

Đơn vị:Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng

Địa chỉ:Số 15, ngõ 295, phố Bạch Mai, quận Hai Bài Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043.627.0035 Email: ubmttq_haibatrung@hanoi.gov.vn

Số cán bộ của Ủy ban MTTQ Quận :

- Ban Thường trực:05 đồng chí ( 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên Thường trực )

- Cán bộ: 04 đồng chí