Văn bản chỉ đạo điều hành

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 25/4/2019 đến 03/5/2019
Ngày đăng 13/05/2019 | 09:55

Hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội từ ngày 25/4/2019 đến 03/5/2019

Công văn số 1769/UBND-TKBT ngày 06/5/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 25/4/2019 đến 03/5/2019.

(Xem chi tiết tại đây)