Văn bản chỉ đạo điều hành

Danh hiệu Người tốt - Việc tốt năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/09/2019 | 15:49

UBND Thành phố Hà Nội quyết định tặng danh hiệu Người tốt - Việc tốt năm 2019.

Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu Người tốt - Việc tốt năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)

Công văn số 364/BTĐ-NV2 ngày 06/9/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội về việc thông báo kết quả khen thưởng và phối hợp tuyên truyền gương ĐHTT, NTVT tháng 8/2019.

(Xem chi tiết tại đây)