VĂN HÓA XÃ HỘI

Quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"
Ngày đăng 28/03/2017 | 10:24

UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành kế hoạch số 33/KH-UBND về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

         Để chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của CB, CC, VC tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường; đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của  CB, CC, VC trong việc tiếp xúc, giải quyết các TTHC, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội; UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, UBND các phường quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP về “Năm kỷ cương hành chính 2017”;

         Gắn thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” với thực hiện Luật CB, CC, VC đặc biệt là các quy định về nghĩa vụ, những điều CB, CC, VC không được làm và các văn bản của Chính phủ, TP Hà Nội về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân; việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của CB, CC, VC.

          Ngoài ra, tạo phong trào thi đua rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị; phát hiện và nhân rộng những gương “Người tốt, việc tốt”; phê phán và kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực của CB, CC, VC, góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

            UBND quận yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác dụng tích cực đến mọi CB, CC, VC; không phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Lấy hiệu quả hoạt động công vụ và kết quả, chất lượng phục vụ nhân dân làm mục tiêu định hướng.

           Cụ thể, quận sẽ tăng cường rà soát TTHC, bổ sung hoàn thiện quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan đơn vị theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận, đầu mối trực thuộc từ quận đến phường đảm bảo nguyên tắc “Một đầu mối- một việc xuyên suốt”; CB, CC, VC các cơ quan, đơn vị, UBND các phường phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đúng các quy trình, quy chế làm việc, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử của CB, CC, VC.

 

Đàm Minh - HNP