Luật Căn cước: Luật số 26/2023/QH15 của Quốc hội (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024)
Ngày đăng 25/03/2024 | 15:07  | Lượt xem: 193

Quốc hội ban hành Luật số 26/2023/QH15 của Quốc hội (Luật căn cước: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024)

Luật Căn cước: Luật số 26/2023/QH15 của Quốc hội (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024).

(Chi tiết tại đây)