Quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030
Ngày đăng 08/09/2023 | 11:00  | Lượt xem: 126

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến năm 2030, ngày 16/8/2023, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 trên địa bàn quận.​

Theo đó, về mục tiêu tổng quát, UBND quận sẽ phát triển Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH quận thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời, duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ, Thành phố, Quận, tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần. Quan tâm tập trung nguồn lực, nhất là nguồn lực từ ngân sách Quận cho NHCSXH để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội phù hợp với các Chương trình mục tiêu quốc gia, các nội dung của Chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của Thành phố, của Quận trong từng giai đoạn cụ thể.

Về mục tiêu cụ thể, UBND quận tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù của NHCSXH. Tập trung nguồn lực, đảm bảo nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của Quận; trong đó, đặc biệt quan tâm bố trí ngân sách Quận chuyển bổ sung vốn ủy thác qua NHCSXH hàng năm, phấn đấu đến năm 2030 tỷ trọng nguồn vốn ngân sách Quận ủy thác qua NHCSXH đạt tối thiểu 45% trên tổng nguồn vốn cho vay của PGD NHCSXH Quận đối với địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính do NHCSXH cung cấp.

Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1% trên tổng dư nợ cho vay tại PGD NHCSXH Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp đối với tín dụng chính sách xã hội, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Xây dựng nguồn nhân lực triển khai thực hiện tín dụng chính sách có chất lượng cao, có đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo đầy đủ kỹ năng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu lực của hệ thống kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Cùng với đó, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng. Phát triển hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật. Triển khai nền tảng ngân hàng số, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp, hiện đại hóa công tác quản trị điều hành của NHCSXH nhằm phục vụ tốt hơn các đối tượng chính sách góp phần thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ và Chiến lược Công nghệ thông tin ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030.

(Kế hoạch số 200/KH-UBND)