Các văn bản về chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng 07/07/2023 | 11:06  | Lượt xem: 295

Thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng

Các văn bản về chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng gồm:

1. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

2. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

3. Công văn số 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

4. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

5. Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 8/7/2014 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 24/9/2014 của UBND quận về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

6. Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 27/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 9/6/2016 của UBND quận về việc triển khai thực hiện.

7. Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 20/6/2017 của UBND quận về việc triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

8. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND quận về việc triển khai thực hiện.

9. Chương trình số 10-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 29/6/2021 của UBND quận về việc triển khai thực hiện.

10. Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 01/7/2021 của UBND quận về việc triển khai thực hiện Chuyên đề số 04-CĐ/QU ngày 31/5/2021 của Quận ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

11. Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 31/8/2021 của UBND quận về việc triển khai thực hiện.

12. Kế hoạch 242/KH-UBND ngày 07/12/2022 của UBND quận về việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2022.

13. Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND quận về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.