Công khai chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; báo cáo phòng, chống tham nhũng thời kỳ quý IV/2023
Ngày đăng 24/11/2023 | 10:10  | Lượt xem: 1219

UBND quận Hai Bà Trưng công khai chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; báo cáo phòng, chống tham nhũng thời kỳ quý IV/2023.

UBND quận Hai Bà Trưng công khai chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; báo cáo phòng, chống tham nhũng thời kỳ quý IV/2023:

1. Báo cáo số 386/BC-UBND ngày 18/7/2023 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng tháng 7/2023.

2. Báo cáo số 398/BC-UBND ngày 21/7/2023 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2023 theo đề nghị tại Công văn số 3502/TTTP-PTN ngày 21/7/2023 của Thanh tra thành phố Hà Nội.

3. Báo cáo số 426/BC-UBND ngày 01/8/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng thời kỳ từ ngày 01/10/2022 dến ngày 31/7/2023 theo đề nghị tại Công văn số 3501/TTTP-PCTN ngày 21/7/2023 của Thanh tra thành phố Hà Nội.

4. Báo cáo số 449/BC-UBND ngày 16/8/2023 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng tháng 8/2023.

5. Báo cáo số 487/BC-UBND ngày 15/9/2023 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng tháng 9/2023.

6. Báo cáo số 515/BC-UBND ngày 27/9/2023 về kết quả tình hình công tác thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của nhà nước theo chỉ đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng tại Công văn số 3808-CV/QU ngày 13/9/2023.