Thanh tra quận Hai Bà Trưng: Báo cáo phòng chống tham nhũng định kỳ, đột xuất của quận trong năm 2022
Ngày đăng 08/09/2022 | 11:10  | Lượt xem: 1077

Thanh tra quận Hai Bà Trưng công khai Báo cáo phòng chống tham nhũng định kỳ, đột xuất của quận trong năm 2022.

Công khai báo cáo phòng chống tham nhũng định kỳ, đột xuất của UBND quận trong năm 2022:

1. Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 19/01/2022 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 01/2022.

2. Báo cáo số 35/BC-UBND ngày 25/01/2022 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I/2022.

3. Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 18/2/2022 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 02/2022.

4. Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 18/3/2022 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 031/2022.

5. Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 18/4/2022 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 04/2022.

6. Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 22/4/2022 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022.

7. Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 26/4/2022 về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 theo đề nghị của Thanh tra thành phố tại Công văn số 1288/TTTP-PCTN ngày 18/4/2022.

8. Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 19/5/2022 về việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị theo chỉ đạo tại Công văn số 1334-CV/QU ngày 12/5/2022 của Quận ủy Hai Bà Trưng.

9. Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 19/5/2022 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 5/2022.

10. Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 26/5/2022 về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm trên địa bàn quận theo đề nghị tại Thông báo số 50/TB-HĐND ngày 12/5/2022 của Thường trực HĐND quận.

11. Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 14/6/2022 về kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo nội dung, tiêu chí của Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của Thanh tra Chính phủ theo đề nghị tại Công văn số 1780/TTTP-PCTN ngày 23/5/2022 của Thanh tra thành phố Hà Nội.

12. Báo cáo số 223/BC-UBND ngày 16/6/2022 về việc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực từ ngày 01/7/2012 đến ngày 31/3/2022 theo đề nghị của Thanh tra thành phố tại Công văn số 2089/TTTP-PCTN ngày 10/6/2022.

13. Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 17/6/2022 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 6/2022.

14. Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 23/6/2022 về kết quả công tác cải cách tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư thời kỳ từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/6/2022 theo đề nghị của Quận ủy Hai Bà Trưng tại Công văn số 1808CV/QU ngày 13/6/2022.

15. Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/7/2022 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng tháng 7/2022.

16. Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 26/7/2022 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2022 theo đề nghị tại Công văn số 2639/TTTP-PTN ngày 14/7/2022 của Thanh tra thành phố Hà Nội.

17. Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 29/7/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng thời kỳ từ ngày 01/8/2021 dến ngày 31/7/2022  theo đề nghị tại Công văn số 2813/TTTP-PCTN ngày 26/7/2022 của Thanh tra thành phố Hà Nội.

18. Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 29/7/2022 về kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản thu nhập theo đề nghị tại Công văn số 2675/TTTP-PCTN ngày 15/7/2022 của Thanh tra thành phố Hà Nội.