QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRIỂN KHAI SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRIỂN KHAI SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 11)

Ngày đăng 11/04/2024 | 16:00  | Lượt xem: 550
Chiều ngày 09/4/2024, tại trụ sở 33 Đại Cồ Việt, HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 11) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc...

Phòng Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ phát phiếu lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính phường

Ngày đăng 01/04/2024 | 04:30  | Lượt xem: 601
Thực hiện công văn số 778/UBND-NC ngày 22/3/2024 của UBND thành phố Hà Nội và công văn số 866/SNV-XDCQ ngày 22/3/2024 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với...

Đề án sắp xếp các Đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/04/2024 | 10:09  | Lượt xem: 713
UBND quận Hai Bà Trưng xây dựng Đề án sắp xếp các Đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm tạo đồng thuận việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/03/2024 | 05:09  | Lượt xem: 465
Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày...

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 22/3/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023 - 2025 của quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/03/2024 | 08:40  | Lượt xem: 450
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023 - 2025 của quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 18/03/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/03/2024 | 10:23  | Lượt xem: 328
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận.

Công văn số 2033/UBND-NV ngày 22/11/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai một số nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày đăng 27/11/2023 | 11:46  | Lượt xem: 142
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai một số nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính.

Phương án số 01/PA-UBND ngày 15/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc Tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/11/2023 | 11:39  | Lượt xem: 161
UBND thành phố Hà Nội ban hành Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hà Nội.

Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 23/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/11/2023 | 11:09  | Lượt xem: 203
UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Ngày đăng 27/11/2023 | 10:59  | Lượt xem: 201
Chính phủ ban hành Nghị quyết về Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Ngày đăng 27/11/2023 | 10:48  | Lượt xem: 190
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng 27/11/2023 | 10:32  | Lượt xem: 235
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Ngày đăng 27/11/2023 | 10:19  | Lượt xem: 216
Bộ Chính trị kết luận về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Ngày đăng 27/11/2023 | 10:10  | Lượt xem: 242
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.