Công tác quản lý đất đai, kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận năm 2023
Ngày đăng 08/12/2023 | 16:00  | Lượt xem: 958

Hiện trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có nhiều tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trong đó có 357 tổ chức kinh tế sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Trên cơ sở hồ sơ kê khai của các cơ quan, tổ chức sử dụng đất trên địa bàn phường theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 196/QĐ-UB ngày 23/11/2005 của UBND thành phố Hà Nội, UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường lập danh sách tổng hợp, quản lý hồ sơ kê khai đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức. Giám sát chặt chẽ không để các đơn vị, tổ chức tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng sai quy định và kịp thời báo cáo UBND quận kiểm tra, tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND quận đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin địa chính cho Chi cục thuế để đôn đốc thu thuế của các đơn vị còn nợ thuế theo văn bản đề nghị cung cấp thông tin của Chi cục thuế.

Đồng thời, UBND quận ban hành văn bản số 1125/UBND-TN&MT ngày 14/7/2023 về việc thu nghĩa vụ tài chính của các đơn vị và tổ chức sử dụng đất trên địa bàn quận và Thông báo số 118/TB-VP về Kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 07 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2023. UBND quận cũng thành lập 02 tổ công tác rà soát các đơn vị còn nợ thuế theo đề nghị của Chi cục thuế quận, chỉ đạo Chi cục thuế quận, Phòng Tài nguyên môi trường, UBND các phường và các đơn vị có liên quan phối hợp rà soát, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị nộp thuế theo đúng quy định.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất cho thuê đất, ngày 02/3/2023 UBND quận đã ban hành quyết định số 380/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn quận. Đồng thời xây dựng kế hoạch số 143/KH-ĐKTLN ngày 04/4/2023 kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, chấp hành pháp luật đất đai, chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên khác ngoài đất và các hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường của các tổ chức trên địa bàn quận năm 2023.

Kết quả đến nay đã tổ chức kiểm tra 27 tổ chức sử dụng đất và 03 hợp tác xã. Tại các buổi kiểm tra, đoàn liên ngành đã rà soát việc sử dụng đất của các tổ chức sử dụng không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt để thực hiện các thủ tục tiến tới việc thu hồi đất để phục vụ các dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật. Hướng dẫn, đôn đốc UBND các phường kiểm tra, xử lý các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới UBND quận tiếp tục rà soát tình hình sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận. Trên cơ sở những mặt tồn tại, hạn chế và dự báo tình hình trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể trên cơ sở tình hình thực tiễn để chỉ đạo, điều hành đảm bảo chất lượng, hiệu quả.