Quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện công tác quản lý Tài nguyên và Bảo vệ môi trường
Ngày đăng 10/01/2024 | 17:00  | Lượt xem: 200

Nhằm phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, các điểm gây ô nhiễm môi trường, quản lý chất thải trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, ngày 27/12/2023, UBND quận ban hành kế hoạch số 267/KH-UBND để triển khai thực hiện công tác quản lý Tài nguyên và Bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024.

UBND quận giao trách nhiệm cho UBND các phường, phòng, ban và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Tăng cường công tác quản lý môi trường đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh,dịch vụ, các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về môi trường theo quy định của pháp luật. Đồng thời tuyên truyền tới toàn thể người dân trên địa bàn quận cùng chung tay phối hợp với UBND quận với những nội dung cụ thể như sau:

- Hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, đổ rác đúng nơi quy định đảm bảo vệ sinh môi trường. Giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng nơi quy định và đảm bảo mĩ quan đô thị.

- Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn theo hướng dẫn.

- Không sử dụng than tổ ong trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

- Thay đổi thói quen, giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan; sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt cộng đồng dân cư và hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. 100% các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trực thuộc UBND phường không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và hạn chế các sản phẩm nhựa khó phân hủy.

- Hưởng ứng Giờ Trái Đất, Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, Tuần lễ nước sạch, Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới và các sự kiện môi trường có liên quan theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên,...

- Hiểu và nắm rõ các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

- Thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn phường theo quy định tại Nghịđịnh 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đối với cơ sở, hộ gia đình thuộc đối tượng nộp phí theo quy định của Pháp luật.

UBND quận huy động sự chung tay của toàn thể Nhân dân cùng với hệ thống chính trị trên địa bàn quận để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn quận năm 2024.