Công khai chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; báo cáo phòng, chống tham nhũng thời kỳ 6 tháng đầu năm 2024
Ngày đăng 06/05/2024 | 16:39  | Lượt xem: 308

UBND quận Hai Bà Trưng công khai chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; báo cáo phòng, chống tham nhũng thời kỳ 6 tháng đầu năm 2024 - Báo cáo phòng chống tham nhũng định kỳ, đột xuất của UBND quận.

Báo cáo phòng chống tham nhũng định kỳ, đột xuất thời kỳ 6 tháng đầu năm 2024 của UBND quận Hai Bà Trưng gồm:

1. Báo cáo số 549/BC-UBND ngày 17/10/2023 về kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2023.

1.1. Biểu kèm theo Báo cáo số 549/BC-UBND ngày 17/10/2023 về kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2023.

2. Báo cáo số 550/BC-UBND ngày 18/10/2023 về kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 10/2023.

2.1. Biểu kèm theo Báo cáo số 550/BC-UBND ngày 18/10/2023 về kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 10/2023.

3. Báo cáo số 613/BC-UBND ngày 15/11/2023 về kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 11/2023.

3.1. Biểu kèm theo Báo cáo số 613/BC-UBND ngày 15/11/2023 về kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 11/2023.

4. Báo cáo số 623/BC-UBND ngày  17/11/2023 về sơ kết việc triển khai, thực hiện Đề án số 56-ĐA/BCĐ ngày 25/11/2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr-TU theo chỉ đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng tại Công văn số 3982-CV/QU ngày 07/11/2023.

5. Báo cáo số 670/BC-UBND ngày 04/12/2023 về kết quả thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng tại Công văn số 4059-CV/QU ngày 17/11/2023.

6. Báo cáo số 671/BC-UBND ngày 04/12/2023 về kết quả thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đề nghị của Thanh tra thành phố tại Công văn số 5930/TTTP-PCTN ngày 24/11/2023.

7. Báo cáo số 676/BC-UBND ngày  05/12/2023 về công tác phòng chống tham nhũng thời kì năm 2023 phục vụ kỳ họp thứ 10 - HĐND quận khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026  theo yêu cầu của Thường trực HĐND quận tại Thông báo số 116/TB-HĐND ngày 01/11/2023.

8. Báo cáo số 698/BC-UBND ngày 15/12/2023 về kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 12/2023.

9. Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 16/01/2024 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 01/2024.

9.1. Biểu kèm theo Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 16/01/2024 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 01/2024.

10. Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 18/01/2024 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I/2024.

10.1. Biểu kèm theo Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 18/01/2024 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I/2024.

11. Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 19/02/2024 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 02/2024.

11.1. Biểu kèm theo Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 19/02/2024 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 02/2024.

12. Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 18/3/2024 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tháng 3/2024.

12.1. Biểu kèm theo Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 18/3/2024 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tháng 3/2024.

13. Báo cáo số 149/BC-UBND ngày 14/4/2024 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tháng 4/2024.

13.1 Biểu kèm theo Báo cáo số 149/BC-UBND ngày 14/4/2024 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tháng 4/2024.