Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
Ngày đăng 10/10/2022 | 16:18  | Lượt xem: 1428

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Công văn số 4878/BTTTT-CĐSQG ngày 30/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

(Chi tiết tại đây)