DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện UBND cấp Quận huyện Văn hóa cơ sở
2 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện UBND cấp Quận huyện Văn hóa cơ sở
3 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa UBND cấp Quận huyện Văn hóa cơ sở
4 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm UBND cấp Quận huyện Văn hóa cơ sở
5 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND Thành phố Hà Nội Văn hóa cơ sở
6 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND Thành phố Hà Nội Văn hóa cơ sở
7 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” UBND Thành phố Hà Nội Văn hóa cơ sở
8 Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do UBND cấp huyện cấp) UBND Thành phố Hà Nội Văn hóa cơ sở
9 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke (do UBND cấp quận, huyện cấp) UBND Thành phố Hà Nội Văn hóa cơ sở
10 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND cấp Quận huyện Viễn thông và Internet
11 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND cấp Quận huyện Viễn thông và Internet
12 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND cấp Quận huyện Viễn thông và Internet
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND cấp Quận huyện Viễn thông và Internet
14 Cấp phép xây dựng trạm BTS UBND cấp Quận huyện Viễn thông và Internet