DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng Lưu thông hàng hóa trong nước
2 Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng Lưu thông hàng hóa trong nước
3 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng Lưu thông hàng hóa trong nước
4 Cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng Lưu thông hàng hóa trong nước
5 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố Hà Nội Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng Xúc tiến thương mại
6 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố Hà Nội Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng Xúc tiến thương mại
7 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng Xúc tiến thương mại
8 Thông báo hoạt động khuyến mại Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng Xúc tiến thương mại
9 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng Kinh doanh khí
10 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng Kinh doanh khí
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng Kinh doanh khí
12 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng Kinh doanh khí
13 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng Kinh doanh khí
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng Kinh doanh khí
15 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG UBND cấp Quận huyện Kinh doanh khí
16 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG UBND cấp Quận huyện Kinh doanh khí
17 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải UBND cấp Quận huyện Kinh doanh khí
18 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải UBND cấp Quận huyện Kinh doanh khí
19 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải UBND cấp Quận huyện Kinh doanh khí
20 Phê duyệt phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. UBND cấp Quận huyện Lâm nghiệp