DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND cấp Quận huyện Công nghiệp địa phương
2 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện UBND cấp Quận huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá UBND cấp Quận huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
4 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá UBND cấp Quận huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá UBND cấp Quận huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
6 Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá UBND cấp Quận huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
7 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá UBND cấp Quận huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
8 Cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá UBND cấp Quận huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
9 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND cấp Quận huyện Xúc tiến thương mại
10 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND cấp Quận huyện Xúc tiến thương mại
11 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại UBND cấp Quận huyện Xúc tiến thương mại
12 Thông báo hoạt động khuyến mại UBND cấp Quận huyện Xúc tiến thương mại
13 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải UBND cấp Quận huyện Kinh doanh khí
14 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải UBND cấp Quận huyện Kinh doanh khí
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải UBND cấp Quận huyện Kinh doanh khí
16 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG UBND cấp Quận huyện Kinh doanh khí
17 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG UBND cấp Quận huyện Kinh doanh khí
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG UBND cấp Quận huyện Kinh doanh khí
19 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG UBND cấp Quận huyện Kinh doanh khí
20 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG UBND cấp Quận huyện Kinh doanh khí