DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp UBND cấp Quận huyện Quản lý cạnh tranh
2 Công nhận Ban vận động thành lập Hội UBND cấp Quận huyện Tổ chức phi Chính phủ
3 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp huyện) Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Đất đai
4 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật UBND cấp Quận huyện Lao động - Việc làm
5 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết UBND cấp Quận huyện Lao động - Việc làm
6 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày UBND cấp Quận huyện Lao động - Việc làm
7 Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày) UBND cấp Quận huyện Lao động - Việc làm
8 Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động UBND cấp Quận huyện Lao động - Việc làm
9 Giải quyết tố cáo UBND cấp Quận huyện Thanh tra
10 Giải quyết khiếu nại (lần hai) UBND cấp Quận huyện Thanh tra
11 Giải quyết khiếu nại lần đầu UBND cấp Quận huyện Thanh tra
12 Xử lý đơn UBND cấp Quận huyện Thanh tra
13 Tiếp công dân UBND cấp Quận huyện Thanh tra
14 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND cấp Quận huyện Công nghiệp địa phương
15 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện UBND cấp Quận huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
16 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá UBND cấp Quận huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
17 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá UBND cấp Quận huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá UBND cấp Quận huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
19 Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá UBND cấp Quận huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
20 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá UBND cấp Quận huyện Lưu thông hàng hóa trong nước