TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo số 31/TB-HĐTT ngày 22/3/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 về Mẫu đề cương Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024
Ngày đăng 22/03/2024 | 16:38  | Lượt xem: 817

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 thông báo Mẫu đề cương Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Thông báo số 31/TB-HĐTT ngày 22/3/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 về Mẫu đề cương Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

(Chi tiết tại đây)

Mẫu Bìa đề cương đề án (Tại đây)

Mẫu đề cương đề án mầm non (Tại đây)

Mẫu đề cương đề án tiểu học (Tại đây)