Ban quản lý chợ hôm đức viên

Ban Quản lý chợ Hôm

Ngày đăng 08/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 737
Là đơn vị sựnghiệp có thu, có các chức năng và nhiệm vụ sau: + Soạn thảo nội quy hoạt động của chợ, quy chế quản lý chợ, quy chế quản lý chợ trình cấp có...