THANH TRA QUẬN THANH TRA QUẬN

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận

Ngày đăng 29/03/2022 | 15:09  | Lượt xem: 288
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận.

Danh sách lãnh đạo Thanh tra quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/01/2022 | 10:02  | Lượt xem: 529
Thông tin lãnh đạo Thanh tra quận Hai Bà Trưng.