PHÒNG KINH TẾ PHÒNG KINH TẾ

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế
Ngày đăng 29/03/2022 | 15:11  | Lượt xem: 860

UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế quận.

Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế quận.

(Chi tiết tại đây)