PHÒNG Y TẾ PHÒNG Y TẾ

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế
Ngày đăng 29/03/2022 | 14:53  | Lượt xem: 523

UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế quận.

Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế quận.

(Chi tiết tại đây)